Vedtægter for grundejerforeningen M O S E V A N G


§ 1

Foreningens navn og område

Stk. 1
Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Mosevang” St. Kongsmark

og dens hjemsted er, hvor formanden har sin bopæl.
Stk. 2
Foreningen er grundejerforening for de af matr. Nr. 2a St. Kongsmark

Kirke Stillinge sogn udstykkede grunde, beliggende i den allerede i dag
godkendte udstykning af ejendommen, indenfor sommerhusområdet.

§ 2

Foreningens formål

Stk. 1
Foreningen har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser

med hensyn til deres ejendomme og fællesarealer, herunder specielt at sørge
for vedligeholdelse af de i forbindelse med udstykningen anlagte fællesveje og andre
fællesarealer.

§ 3

Medlemsforhold

Stk. 1
Som medlem skal optages enhver person som er ejer af en fra matr. Nr. 2a

St. Kongsmark udstykket ejendom (conf §1 stk. 2)
Stk. 2
Såfremt en parcel ejes af flere i forening hæfter samtlige solidarisk for forpligtelser

overfor foreningen, men kun den person, der er nævn først i skødet har medlemsretten, medmindre andet skriftligt er meddelt grund- ejerforeningen.
Stk. 3
Når et medlem overdrager, sælger eller på anden måde ophører med at være ejer af

sin ejendom, slettes han som medlem af foreningen og har derefter intet krav på
foreningen eller dennes formue.
Medlemmerne skal underrette bestyrelsen om ejerskiftet senest 14 dage efter salget
og er ikke frigjort overfor foreningen før denne er gjort bekendt med ejerskiftet, og evt
henstående mellemværende er bragt i orden.
Stk. 4
Det nye medlem indtræder på datoen for skødets tinglysning som medlem af foreningen med den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser.

Stk. 5
Medlemmerne er pligtige at anmelde ændringer af postadresser til foreningen senest

måneden efter at ændringen har fundet sted. Har et medlem undladt dette, hæfter
vedkommende selv for de forstyrrelser, der evt. kan opstå.

§ 4

Kontingent og Bidrag

Stk. 1
Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen og betales helårlig forud.

Stk. 2
Som indskud i foreningen betales 1/3 af det fastsatte kontingent.

Stk. 3
Udover det årlige kontingent kan generalforsamlingen påligne de enkelte medlemmer

ligelige bidrag til finansiering af lovlige vedtagne fællesopgaver.
Stk. 4
Kontingentet og eventuelle bidrag opkræves efter de er vedtaget af

generalforsamlingen ved udsendelse af giroblanketter. Sådanne ydelser, der ikke er
betalt senest 3 måneder efter påkrav, betragtes som ikke værende rettidigt indgået,
og der pålægges ydelsen gældende udlånsrente p.a. dog mindst kr. 50.00.
Restancer kan inddrives ad retslig vej efter forudgående påmindelse om inden 8 dage at betale det forfaldne beløb og påløbne renter.
Omkostningerne ved inddrivelsen betales af vedkommende medlem.
Stk. 5
Hvis to eller flere matr. nr. ejes af samme person, betales kontingent og indskud af

hvert matr. nr.

§ 5

Generalforsamling

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2
Enhver generalforsamling ordinær som ekstraordinær er beslutningsdygtig uanset

antallet af fremmødte medlemmer, og når indkaldelsen er sket pr. almindeligt brev
(tryksag) til medlemmerne under den til foreningen opgivne postadresse og med
mindst 14 dages varsel.
Stk. 3
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juli eller august måned på det af

bestyrelsen valgte sted.
Stk. 4
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det påkrævet eller

hvis mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med opgivelse af dagsorden.
Stk. 5
Ved afstemning på generalforsamlingen har hver parcel én stemme under

forudsætning , at den før generalforsamlingen ikke står i restance med kontingent eller andet pligtig bidrag. Kvittering kan af bestyrelsen forlanges forevist.
Stk. 6
Hvis to eller flere parceller ejes af samme person, har ejeren én stemme for hver matr. nr.

Stk. 7
Enhver afstemning sker personligt eller ved medlemmets ægtefælde. Dog kan et

medlem give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at afgive stemme angående et
konkret spørgsmål.
Stk. 8
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal (conf. § 8 stk. 1 og § 9 stk. 1)

Stk. 9
Adgang til generalforsamlingen har kun foreningens medlemmer, deres ægtefælde/

samlevere eller værger, og en eller flere af bestyrelsen indbudte personer.
Stk. 10
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen , skal skriftlig være

bestyrelsen i hænde seneste 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 11


Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:


a Valg af dirigent
b Bestyrelsens beretning
c Regnskabsaflæggelse
d Forslag fra bestyrelsen herunder
e Indkomne forslag fra medlemmerne
f Valg til bestyrelse
g Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
h Valg af revisor og revisorsuppleant.
i Eventuelt


Stk. 12
Over det på generalforsamlingen passerede, føres en protokol, der underskrives af

dirigenten.


§ 6

Bestyrelsen

Stk. 1
Til ledelse af foreningens virksomhed vælges på den ordinære generalforsamling en

bestyrelse bestående af 5 medlemmer, hvis funktionstid er 2 år (formanden og 1
bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer
vælges på ulige årstal), dog således at genvalg kan finde sted.
Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer samt revisor og revisorsuppleant
finder sted hvert år.
Stk. 2
Generalforsamlingen vælger formand og kasserer.

Stk. 3
Bestyrelse vælger selv sekretær og næstformand.

Stk. 4
Bestyrelsen har ubetinget ret til at forpligte foreningen i alle dens anliggender og

enhver foreningen vedkommende retshandling er bindende for foreningen, når det om
samme oprettede dokument er underskrevet af formanden ( i dennes fravær af
næstformand) og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 5
Bestyrelsen kan dog kun forpligte foreningen for beløb, der dækkes af foreningens

formue.
Stk. 6
Sekretæren fører protokol over de på generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne

trufne beslutninger.
Stk. 7
Kassereren fører nøjagtigt regnskab over foreningens udgifter og indtægter og

forelægger dette for generalforsamlingen (jfr. § 5 stk. 11 c) og modtager et vederlag
for sit arbejde.
Stk. 8
Bestyrelsen kan tage lønnet hjælp til at fungere som kasserer og sekretær.

Stk. 9
Der afholdes bestyrelsesmøder så ofte formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen

finder det nødvendigt.
Stk. 10
Ved bestyrelsesmøder, der afholdes privat godtgøres der ”værten” et rimeligt beløb

pr. deltagende bestyrelsesmedlem.
Stk. 11
Tilskud til telefon udregnes efter formandens abonnementsafgift for oktober- og januar kvartaler og deles ligeligt mellem bestyrelsen.

Stk. 12
For mistede fridage ved varetagelse af foreningens interesser i retssager, syns- og

åstedsforretninger eller påkrævede møder med offentlige myndigheder, der falder
indenfor arbejdstid, godtgøres den pågældende mødedeltagers tabte arbejdsfortjeneste.
Stk. 13
I forbindelse med påkrævede bestyrelsesmøder, der afholdes i tiden 1/10 til 1/5, samt

møder, der nødvendigvis må holdes uden for weekender, godtgøres der transport-
omkostninger, der svarer til billigste offentlige trafikmiddel.
For møder i øvrigt, som nævnt under stk. 12, samme takst, dog gældende hele året.

§ 7

Regnskab og formue

Stk. 1
Regnskabsåret løber fra 1/5 til 30/4.

Stk. 2
Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller girokonto i foreningens navn.

På kontoen kan kun hæves med formandens (i dennes forfald næstformandens) og
kasserens underskrift. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 4000,00
Stk. 3
Regnskabet skal umiddelbart efter årsafslutningen tilstilles revisoren til gennemgang.

Stk. 4
Regnskabet, duplikeres og udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til

den ordinære generalforsamling
Stk. 5
Der kan foretages uanmeldt revision af kasse og regnskab.


§ 8

Vedtægtsændringer

Stk. 1
Ændringer af vedtægterne kan kun foretages på ordinær generalforsamling og til

deres vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af tilstedeværende medlemmer stemmer
derfor. (jfr. § 5 stk. 2)


§ 9

Opløsning

Stk. 1
Foreningen kan kun opløses, såfremt den sammenlægges med én eller flere

nabogrundejerforeninger, og når 2 med mindst 3 ugers mellemrum særligt indkaldte
generalforsamlinger vedtager dette. I hvert tilfælde skal mindst 2/3 af samtlige
medlemmer stemme derfor ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt.
Stk. 2
Såfremt foreningen opløses ved sammenlægning med anden grundejerforening, skal

der samtidig træffes beslutning om anvendelse af foreningens formue.
Stk. 3
Foreningen kan dog ikke opløses, så længe der påhviler den gældsforpligtelser.


§ 10Ordensregler


Stk. 1
Grundene og rabatterne skal til stadighed holdes ryddet for ukrudt så de ikke er til

gene for tilstødende parceller.
Medlemmerne er herudover pligtige til at slå parcellerne samt rabatterne langs veje
og stier ud for de enkelte parceller mindst 2 gange årligt.
Første gang i perioden 1. til 15. maj og anden gang i perioden 1. til 15. juni.
Såfremt et medlem ikke foretager slåning indenfor nævnte perioder, vil grundejerforeningen uden varsel iværksætte slåning for ejerens regning og risiko.
Stk. 2
Grundene skal holdes ryddet, så de ikke virker skræmmende og kan give opholdssted for rotter og andre skadedyr.

Stk. 3
Ved afbrænding af affald må der vises det størst mulige hensyn til omgivelserne, her

tænkes specielt på brandfaren og røggenen.
Alle former for afbrænding må ikke finde sted fra 1. maj til 1. oktober
Stk. 4
Motordrevne haveredskaber og kædesave må i tiden 1/5 til 1/10 kun anvendes indtil

lørdag kl. 18 samt på søn- og helligdage mellem kl. 9 og 12.
Stk. 5
Såfremt grundejerne holder husdyr, må disse ikke give anledning til støj- eller lugte-

gener for de øvrige grundejere i området.
Hunde skal føres i snor og ved luftning påhviler det ejeren at fjerne hundens
efterladenskaber fra veje og rabatter.
Stk. 6
Påtaleretten af de i denne paragraf nævnte ordensregler har bestyrelsen og kan

overdrages til Slagelse Kommune.


§ 11

Hegnsregler


Stk. 1
Grundejere hvis parceller grænser op til matr. 2a har fuld hegnspligt.

Stk. 2
Mod veje må kun anlægges levende hegn, intet hegn må være højere end 2 meter.

Stk. 3
Såfremt parcellen grænser til offentlig vej må udgang eller udkørsel fra parcellen til

denne ikke finde sted og der skal opsættes og vedligeholdes et ubrudt hegn mod den offentlige vej.


§ 12Trafik i området


Stk. 1
En høj hastighed på vore veje medfører specielt en risiko for vore børn og giver både

støj- og støvgener i haverne. Husk på at det er et sommerhusområde vi er i.
Stk. 2
Hastigheden på vejene skal derfor altid tilpasses efter forholdene og bør aldrig

overstige 20 km. i timen under normale omstændigheder. I tørkeperioder bør
hastigheden yderligere nedsættes for at undgå støvgener i de tilgrænsende haver.
Der bør vises særligt hensyn ved ind- og udkørsel fra sidevej.
Stk. 3
For at nedsætte risikoen for påkørsel i området bør grundejere hvis grund er behæftet med oversigtsklausul sikre, at beplantningen er i overensstemmelse hermed.

Slagelse Kommune park og vejforvaltning har kontrol og påtaleret i denne sag.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26/8 1967
og senest ændret ved generalforsamlingen den 27/7 2004


Man gør opmærksom på at Slagelse Kommune forlanger grundejerforeningens
tilladelse vedlagt ansøgning om alt byggeri


Bestyrelsen

August 2004